29. 6. - 11. 8. 2024 je pokladna divadla uzavřena. PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ SEZÓNĚ!

O divadle

 • O zájezdech

  Soubor Švandova divadla od počátku svého působení uvádí své inscenace i na mimopražských scénách.

  V současné době až čtyřikrát do měsíce hostujeme v divadlech či kulturních domech, např. v Děčíně, Kolíně, Mělníku, Třebíči, Frýdku-Místku, Českých Budějovicích, Kolíně, Brně, Kroměříži, Jablonci nad Nisou, Znojmě, Táboře, Trutnově a dalších českých i moravských městech. Na většinu míst se díky úspěchu našich inscenací opakovaně vracíme. Zájem je nejen o komedie, ale i o náročnější kusy.

  Právě inscenace Na první pohled a Dějiny násilí byly pozvány na festivaly do Hradce Králové, Prostějova, Ostravy či Olomouce. Naše inscenace byly uvedeny i na divadelních festivalech v Brestu, Budapešti a Busanu (Jižní Korea). Inscenace Švandova divadla byly uvedeny i za oceánem v USA (New York, Washington, Chicago). 

  Pravidelně také hostujeme v bratislavském divadle Astorka Korzo ´94.

   

   

  SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH ZÁJEZDŮ

  • 12. 9.     Na první pohled - Plzeň (Mezinárodní festival Divadlo)
  • 24. 9.     Hamlet - Prostějov     
  • 10. 10.   Na první pohled - Trenčín (Mezinárodní festival divadla jednoho herce Sám na javisku)
  • 18. 10.   Na první pohled - Ústí nad Labem (Divadelní festival KULT)    
  • 19. 11.   Hadry, kosti, kůže (Ostrava)
  • 26. 11.   Chlast (Trutnov) 

   

  KONTAKT

  Kateřina Zelená

  tel.: +420 234 651 251, mob.: +420 725 483 323
  e-mail: zelena (zavináč) svandovodivadlo.cz

   

   

  Ministerstvo kultury ČR finančně podporuje zájezdy Švandova divadla do zahraničí.

 • Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky příspěvkové organizace Švandovo divadlo na Smíchově se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5, IČ: 00064327, DIČ: CZ00064327, zastoupeno ředitelem panem Mgr. Danielem Hrbkem Ph.D. pro prodej vstupenek, členství v Klubu věrného diváka, dárkové poukazy a další služby a zboží (souhrnně „produkty“), a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.svandovodivadlo.cz a prostřednictvím pokladny prodávajícího a dalších prodejních míst.

   

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) státní příspěvkové organizace Švandovo divadlo na Smíchově (dále jen „prodávající“), se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5, IČ: 00064327, DIČ: CZ00064327 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladně prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.svandovodivadlo.cz s přechodem z počáteční fáze rezervování, objednávání nebo nakupování do webového nákupního košíku rezervačního a prodejního systému Gemini společnosti COMNET s.r.o. anebo do systému smluvního prodejce WebTicket (dále souhrnně „webová stránka“).  Na webové stránce jsou také umístěny informace o pokladně a organizačních složkách prodávajícího spojených s prodejem, jakož i další informace o činnostech prodávajícího.

  1.2 Prodávající nabízí vstupenky a některé další produkty také prostřednictvím smluvního prodejce jednající na základě s ním uzavřené příkazní smlouvy (TICKETPORTAL, WebTicket).  Obchodní podmínky smluvního prodejce se mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající doporučuje při nákupu svých produktů u smluvního prodejce seznámit se s obchodními podmínkami smluvního prodejce a s možnostmi nákupu produktů u nich.

  1.3 Kupující je buď spotřebitel (vždy pouze fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele.

  1.4 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

  1.5 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

  1.6 Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (dále také „autorská díla v elektronické podobě“) dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít i trestněprávní následky. Kupující je oprávněn veškerá díla v elektronické podobě, jakož i ostatní autorská díla, užívat výhradně pro svou osobní potřebu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, stejně jako u všech ostatních autorských děl, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována v případě, že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení obchodních podmínek se užije taktéž na elektronický obsah, který prodávající poskytl kupujícímu bezúplatně nebo jako výhru.

  1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  1.9 Divadelní „běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě jeho smluvního prodejce. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na vlastní tiskárně, a to vždy po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu smluvního prodejce. Při vstupu do divadla se spotřebitel prokazuje platnou vstupenkou.

   

  2. OSOBNÍ DATA A GDPR

  2.1 Švandovo divadlo na Smíchově využívá cookies v souladu s platnou právní úpravou. Zákon uvádí, že lze vkládat cookies na zařízení kupujícího, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je třeba souhlasu kupujícího.

  2.2. Kontakty kupujícího slouží mimo jiné ke sdělení nejaktuálnějších informací souvisejících s návštěvou představení. Kontaktovat kupující za tímto účelem je oprávněno pouze obchodní oddělení Švandova divadla na Smíchově.

  2.3 Informace o zpracování osobních údajů / Podmínky zpracování osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu na adrese https://www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/povinne-zverejnovane-informace/gdpr

  2.4 Každá osoba vstupující do Švandova divadla na Smíchově souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celého nebo části hlediště, chodeb, foyer a dalších prostor divadla v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jejich smluvními partnery. Kupující koupí vstupenky uděluje souhlas s využitím svého obrazu nebo podobizny dle předchozí věty.

   

  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1 Veškerá prezentace produktů umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na všechny položky produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o produktech. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3 Při objednávání a nákupu produktů (vstupenek) v internetovém obchodě volí kupující zejména produkt (adresné nebo neadresné sedadlo), způsob nákupu (rezervace e-mail nebo nákup online), přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také souhrnně „objednávka“). Objednávka se pro kupujícího stává závaznou stisknutím tlačítka „odeslat rezervaci“ v případě rezervace e-mailem anebo „rezervovat/koupit online“ v případě online nákupu.

  3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).

  3.5 Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká při osobním nákupu produktů (vstupenek) na pokladně v momentě jejich zaplacení. V případě nákupu v internetovém obchodě formou rezervace e-mail doručením přijetí objednávky (mailovou akceptací obchodním oddělením). V případě nákupu v internetovém obchodě formou nákup online potvrzením o platbě či rezervaci, jež prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

   

  4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1 Cenu produktů (vstupenek) včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

  a) platba v hotovosti/kartou v pokladně prodávajícího;
  b) platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;
  c) platba prostřednictvím dárkovými poukazy Švandova divadla;
  c) platba bankovními kartami prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);
  e) platba na fakturu se sjednanou splatností;
  f) platba prostřednictvím benefitních poukázek: FLEXI PASS/Flexi pluxee, DÁRKOVÝ PASS/Dárek pluxee, FOKUS PASS, UNIŠEK, UNIŠEK+, UNIŠEK+ FKSP, CADHOC, SPORT&KULTURA, MULTI a COMPLIMENTS (na poukázky prodávající nevrací hotovost, dárkové poukazy Švandova divadla nelze platit benefitními poukázkami)

  4.2 Jednotlivé způsoby platby vstupenek jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaký konkrétní produkt a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní. Součástí informací ve webovém rozhraní prodávajícím jsou informace o výdejním místě a čase výdeje.

  4.3 Vybraný sortiment produktů je k dispozici v pokladně prodávajícího pro přímý nákup kartou/hotově bez předchozího objednání a zaplacení prostřednictvím internetového obchodu. Kupující bere na vědomí, že takový sortiment nemusí odpovídat rozsahem sortimentu nabízenému prostřednictvím internetového obchodu.

  4.4 Vstupenky si lze rezervovat pomocí webového rozhraní nebo telefonicky pro pozdější nákup, a to do nejpozději 24 hodin před začátkem představení. V době nejpozději 3 hodiny před začátkem představení už nejsou rezervace obvykle možné, povolen je pouze přímý nákup vstupenek v pokladně prodávajícího.

  4.5 Prodávající si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly, představení workshopy a vstupenky na taková představení nabízet jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoliv předání nebo darování e-vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení či změně představení Švandovo divadlo na Smíchově vrací peníze přímo tomu, kdo vstupenky koupil. Jiné řešení musí být schváleno oběma stranami.

  4.7 S ohledem na minimalizaci vzniku škod a zajištění bezproblémového zásobování si prodávající vyhrazuje právo kdykoliv dodat kupujícímu vstupenku/-y nebo zahájit plnění služeb až po úplné úhradě celkové kupní ceny, a to zvláště v případech, kdy si kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal produkty v celkové hodnotě přesahující 10 000 Kč vč. DPH, kdy se jedná o vstupenku-y z jiných důvodů s omezenou disponibilitou, kdy právní nebo jiné okolnosti vedou prodávajícího k tomuto postupu, když ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5.). Uvedený postup platí pro platbu na fakturu podnikateli, kde může prodávající kdykoliv vyžadovat zálohovou platbu formou uhrazení zálohové faktury před dodáním vstupenek. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Ze stejných důvodů omezuje prodávající počet položek nákupu v jedné prodejní transakci, a to obvykle maximálně na 6 položek. Objednávky přesahující 6 položek jsou možné pouze na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím (objednávku je v případě vstupenek nutno zaslat na e-mail prodávajícího obchodni@svandovodivadlo.cz)

  4.8 Případné slevy z ceny vstupenek poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících, dále mohou být u všech produktů poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. U vstupenek se typ a ve většině případů i výše slevy tisknou na vstupenku a pokladní je oprávněn/a požádat kupujícího o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, členství ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.) V případě oprávněných pochyb o slevě a ceně vstupného může tohoto oprávnění využít i hledištní personál při kontrole vstupenek při vstupu do sálu. V případě nedoložení nároku na slevu, je kupující povinen doplatit finanční rozdíl na pokladně, v opačném případě nebude vpuštěn do sálu.

  4.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví a zasílá současně se zbožím kupujícímu. Sazba DPH se liší v závislosti na povaze zakoupeného produktu, přičemž u některých produktů je prodávající osvobozen od uplatnění DPH podle § 61 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to zejména u vstupenek.

   

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1 Spotřebitel bere na vědomí, že v případech uvedených v ustanovení §1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, tj. zejména pokud se jedná o smlouvu:

  a) o  využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (vstupenky, e-vstupenky)

  5.2 Odstoupit od kupní smlouvy spotřebitel může, není-li podnikatelem a nejedná-li se o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím internetového obchodu odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo

  a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
  b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu sděleno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující sdělit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem (viz čl. 9. Kontaktní, odběrní a doručovací místa). V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Za účelem jednoduššího a rychlejšího vyřízení odstoupení od smlouvy a s tím spojených důsledků prodávající doporučuje zvolit osobní nebo e-mailové doručení odstoupení od smlouvy.

  5.3 Učinění předchozí rezervace produktů v internetovém obchodě, prostřednictvím e-mailu nebo elektronicky se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem nákupu produktů v pokladně prodávajícího nebo jeho smluvního prodejce na základě předchozí rezervace produktů. Spotřebitel není v  případě rezervace oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku.

  5.4 Bude-li umožněno kupujícímu podnikateli rozhodnutím prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů, pak podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

  5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující má v případě odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení zaplacených finančních prostředků za dopravné pouze v nejnižší nabízené výši.

  5.6 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

  5.7 Nárok na úhradu škody vzniklé na produktu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.8 Je-li společně s produktem poskytnut kupujícímu dárek, ztrácí kupující v případě, že od smlouvy odstoupí, nárok i na poskytnutý dárek a kupující je povinen spolu s produktem prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  5.9 Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv ve lhůtě kratší než 7 dnů před konáním akce. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy. Za ztracené vstupenky se poskytuje náhrada formou duplikátů po domluvě s obchodním oddělením Švandova divadla.

  5.10 Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Pro případ změny představení, kdy se v tentýž den a v ten samý čas hraje náhradní představení, platí ustanovení odstavce 5. 9. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení. V případě rozsáhlejších změn v programu si prodávající z důvodu technického zajištění výměny vstupenek vyhrazuje možnost požadovat, aby si kupující vyzvedl nové vstupenky na pokladnách prodávajícího, a to bez dalšího poplatku (nastane-li taková situace, zveřejní prodávající bez zbytečného odkladu informace týkající se výměny vstupenek na svých webových stránkách a kupujícího informuje taktéž prostřednictvím e-mailu uvedeného při nákupu vstupenek). V případě, že kupující nemá zájem o náhradní představení, lze situaci řešit na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím ohledně možného náhradního řešení. V takovém případě doporučuje prodávající kupujícímu obrátit se na e-mailovou adresu obchodni@svandovodivadlo.cz nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od data představení.

  5.11 Při zrušení představení prodávající vrací vstupné za zrušené představení uhrazené kupujícím a divákům adresného prodeje, tj. kupujícím, na něž má prodávající kontakt, je automaticky spolu s oznámením o zrušení představení nabídnuta také možnost výměny vstupenky za vstupenku na jiný termín zrušeného představení ve výši vstupného poskytovaném prodávajícím nebo za dárkový poukaz v hodnotě vstupného zrušeného představení. Pokud kupující nepožádá o některou z nabízených služeb dle předchozí věty ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od oznámení prodávajícího o zrušení představení, dojde u vstupenek zakoupených platební kartou online či převodem k automatickému vrácení vstupného. V případě vstupenek zakoupených osobně na pokladně je možné využít některou z výše uvedených služeb ve lhůtě 7 (sedmi) dnů od zveřejnění oznámení o zrušení představení na webových stránkách prodávajícího, a to osobně na pokladně prodávajícího. Vstupenky je v takovém případě možné vrátit oproti vrácení vstupného taktéž na pokladnách prodávajícího.

  V případě zrušení představení v den konání akce do 16:00, nebo nejpozději tři hodiny před začátkem představení bude diváky bezodkladně následující (nebo nejbližší pracovní) den kontaktovat obchodní oddělení s možností vrácení vstupného, výměny vstupenky za vstupenku na jiný termín zrušeného představení ve výši vstupného poskytovaném prodávajícím nebo za dárkový poukaz v hodnotě vstupného zrušeného představení. V tomto konkrétním případě není možné z provozních důvodů řešit nastalou situaci na pokladně!

   V případě, že ze strany prodávajícího dojde ke zrušení většího počtu představení z důvodů nezávislých na vůli prodávajícího (např. vyšší moc, nařízení orgánů veřejné moci apod.) se postup vracení či výměny vstupenek řeší postupem dle pokynů prodávajícího zveřejněných na internetových stránkách prodávajícího www.svandovodivadlo.cz do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, v jejímž důsledku dojde ke zrušení představení. Preferuje-li kupující namísto vrácení vstupného jeho přenechání prodávajícímu za účelem podpory budoucích projektů prodávajícího, může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu obchodni@svandovodivadlo.cz a dohodnout s prodávajícím individuálně detaily takto poskytnuté podpory.

   

  6. PŘEPRAVA A DORUČENÍ

  6.1 Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby doručení a přepravy produktů:

  a) osobní odběr na prodejním místě prodávajícího
  b) dodání prostředky elektronické komunikace (e-vstupenka). 

  6.2 Jednotlivé způsoby přepravy a doručení jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jakou konkrétní službu, zboží nebo elektronický obsah jde, respektive podle času nákupu. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů. Součástí informací ve webovém rozhraní a součástí akceptace objednávky prodávajícím jsou informace o doručení či možnostech a podmínkách výdeje předem zaplaceného zboží, respektive předem zaplacených vstupenek.

  6.3 Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Jiný způsob dopravy je možný výlučně na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

  6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.5 Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.6 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení, vnější poškození zásilky). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, je nezbytné neúplnou nebo poškozenou zásilku ihned oznámit e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  6.7 Lhůta doručení pro zboží je zpravidla do 3 (tří) pracovních dnů po jeho předání přepravci. Kupující bere na vědomí, že v případě mimořádných okolností nezávislých na vůli prodávajícího může dojít k prodloužení této lhůty.

  6.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

  6.9 Pokud si kupující zakoupené zboží nevyzvedne do 6 (šesti) měsíců od okamžiku jeho zakoupení z odběrného místa pro zboží specifikovaného v čl. 9.2, propadne toto zboží zpět prodávajícímu bez jakékoliv náhrady kupujícímu, nesjedná-li kupující s prodávajícím jiný termín vyzvednutí zboží prostřednictvím e-mailu pokladna@svandovodivadlo.cz.

   

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ PROCES

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že produkt při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující produkt převzal:

  a)  má vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu a na základě reklamy jimi prováděné,
  b)  hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá,
  c)  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d)  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  e)  vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u produktu prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, kvůli opotřebení způsobenému jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží kvůli vadě odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  7.4 Pokud chce kupující uplatňovat práva z vadného plnění u prodávajícího osobně, je to možné jen v pokladně Švandova divadla (Štefánikova 57/6, Praha 5). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

  7.5 Spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci i písemnou formou zasláním na adresu sídla prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu obchodni@svandovodivadlo.cz. V případě uplatnění reklamace písemnou formou či prostřednictvím e-mailu je spotřebitel informován o přijetí reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů. Reklamace bude prodávajícím vyřešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodnou-li se spotřebitel a prodávající na delší lhůtě.

  7.6 Pokud bude vadné plnění uznáno, náklady spojené se zasláním zboží budou kupujícímu uhrazeny v hotovosti nebo na účet dle dohody.

  7.7 Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky nebo e-mailem, případně po dohodě písemně. 

  7.8 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

  7.9 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  7.10 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

  a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  b) odstranění vady opravou věci;
  c) přiměřenou slevu z kupní ceny;
  d) odstoupení od smlouvy.

  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující/spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

  7.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

  7.12 Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  7.13 Neoznámil-li kupující vadu včas a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nenáleží mu právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do šesti (6) měsíců od odevzdání věci.

  7.14 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (včetně příslušenství). To neplatí:

  a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady;
  c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím;
  d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji nebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

  7.15 Z důvodu ochrany práv kupujícího, je-li kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

  7.16 Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty představení kupujícím.

   

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1 Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny.

  8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3 Švandovo divadlo se pro účely ochrany spotřebitele považuje za podnikatele ve smyslu § 420 odst. 2 občanského zákoníku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.4 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   

  9. KONTAKTNÍ, ODBĚRNÁ A DORUČOVACÍ MÍSTA

  9.1 Telefonickou a e-mailovou podporu, pomoc při nákupu produktů a informace o nich poskytuje prodávající 5 dní v týdnu (po–pá) 10–16:00 hodin na obchodni@svandovodivadlo.cz, +420 234 651 293. Prodávající si vyhrazuje právo na omezení provozu v době mimořádných událostí, z provozních důvodů a v době letních divadelních prázdnin.

  9.2 Odběrným (výdejním) místem pro vstupenky objednané v internetovém obchodě je stálá pokladna prodávajícího v její běžné provozní době, a to včetně večerních časů hracích dnů ve Švandově divadle.

  9.3 Kupující je o doručení objednaného zboží nebo o jeho připravenosti k osobnímu odběru informován prostřednictvím e-mailu.

  9.4 V případě osobního odběru objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu nebo je hrazena na dobírku při převzetí produktu, může prodávající či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z relevantních dokladů může prodávající či jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.

  9.5 Při nákupu produktů nebo při jiných vhodných příležitostech může být kupující informován o dalších kontaktech na prodávajícího (další telefonní čísla, e-mailové adresy aj.), zejména při využití věrnostního programu Klub věrného diváka, nebo pokud jde o podnikatele.

  9.6 Součástí obchodních podmínek je Návštěvní řád. Kupující je povinen jej respektovat ve všech prostorách, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.

   

  10. VĚRNOSTNÍ PROGRAM KLUB VĚRNÉHO DIVÁKA

  10.1 Ustanovení těchto obchodních podmínek se vztahují i na vstupenky zakoupené v rámci věrnostních programů jako např. Klub věrného diváka s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto článku.

  10. 2 Podmínky vstupu do Klubu věrného diváka (dále jen „Švandivák“) jsou uveřejněny na webové stránce https://www.svandovodivadlo.cz/prodej/svandivak

  10.3 Změna programu a obsazení představení je vyhrazena i v případě vstupenek zakoupených členy Klubu věrného diváka. Byly-li vstupenky zakoupeny v rámci Klubu věrného diváka, platí na ně běžná pravidla výměny a vrácení jako pro samostatně zakoupené vstupenky.

  10.4 Prodávající v souladu se zákonnými ustanoveními a těmito obchodními podmínkami akceptovanými členem Klubu věrného diváka při nákupu vstupenek zpracovává následující osobní údaje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a/anebo telefonní číslo.

   

   

  11. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

  Součástí obchodních podmínek Švandova divadla na Smíchově je návštěvní řád, který je povinen kupující (dále jen divák) respektovat ve všech prostorách divadla. Tento řád platí pro budovy: Švandovo divadlo, Tvůrčí dům Elišky Peškové. Celé znění Návštěvního řádu je uvedeno na webové adrese: https://www.svandovodivadlo.cz/o-divadle/navstevni-rad.

   

  12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1 Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze obchodních podmínek rozhodující.

  12.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  12.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz. Spotřebitel (kupující) může mimosoudní řešení sporu před ČOI zahájit:

  a) vyplněním on-line formuláře na webových stránkách adr.coi.cz
  b) písemně (na předtištěném formuláři nebo vlastní formou),
  c) ústně do protokolu na kontaktních místech ČOI,
  d) dalšími způsoby (e-mail, fax), které je třeba ještě následně potvrdit písemně.

  Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučuje prodejce nejprve využít linku e-mailové a telefonické podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím.

  12.4 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

  12.5 Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. září 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí.

  12.6 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  12.7 Mimořádné opatření: Podmínkou návštěvy divadla je dodržování mimořádných a ochranných opatření Vlády ČR a jednotlivých ministerstev v aktuálním znění, pokud jsou v den návštěvy divadla v platnosti.

   

   V Praze 1. září 2023