29. 6. - 11. 8. 2024 je pokladna divadla uzavřena. PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉ SEZÓNĚ!

O divadle

 • O zájezdech

  Soubor Švandova divadla od počátku svého působení uvádí své inscenace i na mimopražských scénách.

  V současné době až čtyřikrát do měsíce hostujeme v divadlech či kulturních domech, např. v Děčíně, Kolíně, Mělníku, Třebíči, Frýdku-Místku, Českých Budějovicích, Kolíně, Brně, Kroměříži, Jablonci nad Nisou, Znojmě, Táboře, Trutnově a dalších českých i moravských městech. Na většinu míst se díky úspěchu našich inscenací opakovaně vracíme. Zájem je nejen o komedie, ale i o náročnější kusy.

  Právě inscenace Na první pohled a Dějiny násilí byly pozvány na festivaly do Hradce Králové, Prostějova, Ostravy či Olomouce. Naše inscenace byly uvedeny i na divadelních festivalech v Brestu, Budapešti a Busanu (Jižní Korea). Inscenace Švandova divadla byly uvedeny i za oceánem v USA (New York, Washington, Chicago). 

  Pravidelně také hostujeme v bratislavském divadle Astorka Korzo ´94.

   

   

  SEZNAM NEJBLIŽŠÍCH ZÁJEZDŮ

  • 12. 9.     Na první pohled - Plzeň (Mezinárodní festival Divadlo)
  • 24. 9.     Hamlet - Prostějov     
  • 10. 10.   Na první pohled - Trenčín (Mezinárodní festival divadla jednoho herce Sám na javisku)
  • 18. 10.   Na první pohled - Ústí nad Labem (Divadelní festival KULT)    
  • 19. 11.   Hadry, kosti, kůže (Ostrava)
  • 26. 11.   Chlast (Trutnov) 

   

  KONTAKT

  Kateřina Zelená

  tel.: +420 234 651 251, mob.: +420 725 483 323
  e-mail: zelena (zavináč) svandovodivadlo.cz

   

   

  Ministerstvo kultury ČR finančně podporuje zájezdy Švandova divadla do zahraničí.

 • Návštěvní řád

  Návštěvní řád je součástí Obchodních podmínek Švandova divadla na Smíchově a určuje podmínky, které musí kupující (dále jen divák) dodržovat ve všech prostorách divadla, do kterých získává právo vstupu na základě zakoupení vstupenky nebo z jiného důvodu.  Návštěvní řád je divák   povinen ve všech prostorách divadla respektovat. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s Obchodními podmínkami Švandova divadla na Smíchově i s tímto Návštěvním řádem a zavazuje se k jejich dodržování.

  Návštěvním řádem Švandova divadla na Smíchově nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro diváka z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinností plynoucí z organizačních pokynů.

  • Každý divák vstupující do divadla je povinen se prokázat platnou vstupenkou. Divákovi bez platné vstupenky nebude umožněn vstup do sálu. Pokud se takto neprokáže, bude požádán o opuštění prostor divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka platí výhradně v uvedený den, hodinu, s uvedením řady a místa. Každý divák musí mít samostatnou vstupenku. Za ztracené vstupenky zakoupené na pokladně a on-line lze vystavit duplikát. Na pokladně je nutné vyplnit žádost o vystavení duplikátu.
  • Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním útržkem, a opravňuje k jednomu vstupu do Velkého sálu nebo Studia. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou, s takovou vstupenkou nelze vpustit jejího držitele do hlediště. Padělání vstupenky je trestné. Kontrolu vstupenek provádí hledištní personál.
  • Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení je poskytováno v určeném termínu).
  • Vstupenky lze vyměnit za jiný termín téhož představení nebo za jiné představení, nejpozději však 7 pracovních dní před jeho uvedením. Způsob výměny vstupenek:
   * pokud byly původní vstupenky zakoupeny na pokladně - výměnu je třeba provést osobně na pokladně  - v případě vyšší ceny náhradních vstupenek je třeba jejich hodnotu hotově nebo kartou doplatit, v opačném případě cenový rozdíl nevracíme. *On-line přes webové stránky divadla/web-ticket - je třeba odeslat žádost o výměnu na adresu info@webticket.cz (do těla e-mailu je nutno uvést termín a název náhradního představení a do přílohy vložit původní vstupenky) – výměnu vstupenek zakoupených on-line nelze provést za vstupenky vyšší hodnoty, v případě nižší ceny rozdíl nevracíme.
   *U ostatních prodejců (Ticketportal) - výměnu je třeba provést u daného prodejce dle jeho podmínek.
  • Změna programu vyhrazena.
  • Budova divadla se otevírá 30 minut před začátkem představení, vstup do sálu je umožněn 15 minut před začátkem představení, není-li v obou případech stanoveno divadelním provozem jinak.
  • Divák, který přijde pozdě, tedy po začátku představení, nemůže být usazen do sálu. V případě představení nebo akce, která má pauzu, může být divák vpuštěn do sálu o pauze. Jedná-li se o koncert, může být divák vpuštěn do sálu pouze mezi jednotlivými výstupy.
  • Divák je povinen respektovat pokyny hledištního personálu i dalších oprávněných osob divadla a je povinen dodržovat veškeré písemné pokyny zveřejněné v diváckých prostorách.
  • Pověření zaměstnanci divadla mají právo odepřít vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných a jiných psychotropních látek, se zbraní, nebo v doprovodu zvířat, výjimku tvoří pouze vodící a asistenční psi u zdravotně postižených osob. Vstup do prostor divadla není povolen také osobám znečištěným nebo osobám, které narušují průběh akce, ohrožují bezpečnost ostatních diváků, nedodržují Návštěvní řád a nedbají pokynů pověřených osob.
  • Pro diváky s tělesným znevýhodněním na vozíku, kteří nemají možnost usazení na sedadla v hledišti, je ve Velkém sále vyhrazeno jedno místo v přízemí u 2. řady vlevo, jedno místo u 3. řady vlevo a jedno místo u 1. řady ve Studiu. Tato možnost u představení hostujících souborů a koncertů může být omezena v závislosti na charakteru představení. Místa je třeba předem rezervovat na pokladně divadla, bez rezervace není možné vpustit diváky do hlediště.
  • Na akcích a představeních divákům doporučujeme vhodný společenský či formální oděv. Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.
  • Dítě musí mít vlastní vstupenku, pokud není uvedeno jinak. Děti od 3 let platí vstupné, mladší děti mají vstupné zdarma v případě, že sedí rodiči na klíně. Za nezletilé osoby a jejich chování odpovídá rodič, zákonný zástupce, pedagogický dozor či doprovod.
  • Před začátkem představení je divák požádán o vypnutí či ztišení mobilního telefonu a v průběhu představení je zakázáno jakékoliv jeho používání, které může narušit bezvadný průběh představení.
  • Při představení není dovoleno fotografovat, pořizovat audio či videozáznam, ani jiným způsobem porušovat autorská práva.
  • Diváci mají možnost odložit svrchní oděvy, klobouky, deštníky, či nákupní tašky aj. v šatně. Tato služba je bezplatná. Divadlo neodpovídá za škodu na předmětech odložených v šatně, jejichž odkládání v šatně není obvyklé (např. cennosti, doklady, klíče, mobilní telefony, či jiná elektronická zařízení).
  • Ztratí-li divák šatnový žeton, uhradí částku 100 Kč a jeho věci mu budou vydány až jako poslednímu, a to teprve po jejich detailním popisu. V případě ztráty šatnového žetonu či lístku, divadlo neodpovídá za škodu způsobenou v případě, že odloženou věc na základě předložení tohoto žetonu, či lístku vyzvedne jiná osoba. Odložené věci v šatně je divák povinen si vyzvednout nejpozději 20 minut po skončení představení.
  • Vnášet rozměrná zavazadla do hlediště je z bezpečnostních důvodů zakázáno. Dětské kočárky je možno uložit v divadle pouze na vyhrazených místech po domluvě s hledištním personálem, a to pouze do naplnění kapacity. Ponechání dítěte v kočárku bez dozoru během představení není dovoleno. Jízdní kolo není možné uložit v žádném prostoru divadla.
  • Konzumace občerstvení je možná pouze v místech k tomu určených. Vnášení jídla a pití ve skle do prostoru hlediště je zakázáno. Povoleno je pouze pití v plastovém uzavíratelném obalu. Divák je povinen zachovávat v prostorách divadla čistotu a pořádek.
  • Diváci se smí pohybovat pouze v určených prostorách. Je zakázáno vstupovat do míst vyhrazených personálu divadla a do všech prostor jevištního zákulisí. Výjimkou je situace za doprovodu odpovědného pracovníka. Ve všech těchto prostorách je doporučeno, aby se diváci pohybovali opatrně a zodpovědně. V případě vzniku požáru je každý povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců divadla.
  • V případě evakuace z prostor divadla je každá osoba pobývající v té chvíli v prostorách povinna dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny požární hlídky, hledištního personálu a dalších pověřených osob řídící evakuaci. Na jejich výzvu je každý povinen ihned opustit budovu přímo po určených trasách vyznačených zelenými šipkami a informativními značkami pro označení únikové cesty.
  • V případě nevolnosti nebo úrazu jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom hledištní personál nebo inspektora hlediště. Lékárnička první pomoci je dostupná u hledištního personálu.
  • Prostory divadla jsou kulturními zařízeními, v nichž by se každá osoba měla chovat tak, aby nedošlo k poškození vybavení, či znečištění interiérů. Kouření (elektronické cigarety nevyjímaje) je ve všech prostorech zakázáno.
  • V případě, že divák o vlastní vůli, ze zjevné nedbalosti či zlého úmyslu způsobí škodu a poruší pravidla tohoto Návštěvního řádu, bude s ním na místě sepsán protokol. Při neochotě diváka prokázat svou totožnost či jinou nespolupráci s hledištním personálem, bude vyžádána asistence Policie České republiky (§ 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných právních předpisů.
  • Každá osoba vstupující do divadla souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce představení pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části hlediště, chodeb a foyer v souvislosti s divadlem, pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.

  Děkujeme za pochopení a respektování ustanovení Návštěvního řádu Švandova divadla. Návštěvní řád je připraven k nahlédnutí také u inspektorů hlediště.